Social ansvarlighed og grøn bæredygtighed


En velfungerende vejgodstransportssektor er en vital del af den danske samfundsinfrastruktur. De store danske transport-, logistik- og distributionsvirksomheder, organiseret i SLD, er således bevidste om deres ansvar for at sikre, at social ansvarlighed og grøn bæredygtighed er omdrejningspunktet for branchens virke.

På arbejdsmarkedsområdet er SLD optaget af, at dansk og international lovgivning tilpasses hinanden, og at myndighederne udøver en skarp kontrol med, at reglerne overholdes. Transport- og logistikbranchen kan ikke fungere uden brug af udenlandske vognmænd og chauffører til de internationale transporter, og SLD går ind for, at udenlandske chauffører har ordnede forhold.

Muligheden for at foretage cabotagekørsel i tilknytning til internationale transporter er en del af at kunne tilrettelægge en optimal udnyttelse af transportkapaciteten, både af hensyn til omkostninger og miljø. Ifølge EU-Kommissionen udgjorde andelen af cabotagekørsler i Danmark godt 3 pct. af alle nationale vejgodskørsler i 2015, heraf udgjorde ulovlig cabotage under 1 pct. af den samlede cabotagekørsel. Problemet med ulovlig cabotagekørsel er således forsvindende lille. Cabotagereglerne skal selvsagt overholdes, og en håndfast kontrol er nødvendig for at sikre, at det fortsat forholder sig således. SLD har ingen sympati med dem, der bevidst bryder reglerne.

Branchen vil gerne sikre, at transporterhvervet er attraktivt med karrieremuligheder på forskellige niveauer for alle samfundsgrupper, uanset uddannelse og baggrund. Derfor påtager SLD’s medlemmer sig gerne et medansvar for at sikre en aktiv integration af flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked.

På miljøområdet ønsker branchen at tage ansvar for en bæredygtig fremtid. En væsentlig del af CO2-udledningen stammer fra transportsektoren bredt set, og SLD støtter ensartede og skærpede miljøkrav til transport- og logistikerhvervet fra politisk hold. Branchen ønsker helt generelt at fremme de mest optimale løsninger til reduktion af transportsektorens brug af fossile brændstoffer, herunder øget anvendelse af teknologiske løsninger til brug for CO2-reduktion.