Ensartede regler på tværs af grænserne er en forudsætning for vækst i branchen


De danske transport- og logistikvirksomheder spiller internationalt set en betydelig rolle, der rækker langt ud over, hvad Danmarks størrelse normalt ville tilsige. Når vi i Danmark er konkurrencedygtige internationalt set, skyldes det i høj grad en kombination af faglig dygtighed og et stærkt omkostningsfokus. En dansk kernestyrke er evnen til at planlægge komplicerede transport- og logistikopgaver, hvoraf mange slet ikke berører Danmark, ganske enkelt fordi danske speditører er blandt de bedste i verden. SLD finder det afgørende, at den danske styrkeposition på de internationale markeder fastholdes og udbygges, hvis branchens vækstvilkår skal sikres fremover.

Et afgørende vækstparameter er ensartede regler på tværs af grænserne. I dag udstikker EU et omfattende regelsæt for branchens virke, men det er på ingen måde entydigt i sin fortolkning, ligesom håndhævelsen af reglerne varierer stærkt fra medlemsland til medlemsland. Tilmed er der en tendens til, at enkelte medlemslande indfører egne nationale særregler, som i vid udstrækning fungerer som tekniske handelshindringer, der har til hensigt begrænse det indre marked og udenlandske operatørers frie og lige adgang til andre markeder. Den danske transport- og logistikbranche lider i høj grad under disse mange nationale særregler, og SLD ønsker en langt større grad af ensartede regler på EU-niveau. EU skal endvidere i videst muligt omfang sikre, at der eksisterer ensartede krav til dokumentation, og at der sættes fælles standarder for digitale løsninger i den forbindelse.

Af hensyn til lige konkurrencevilkår skal EU-reglerne håndhæves ens overalt i Europa, og myndighederne skal sikre, at reglerne overholdes. SLD er derfor tilhænger af en skærpet kontrol. EU bør desuden have fokus på, at de fælles regler er enkle, kan forstås og overholdes i virkelighedens verden. Indviklede og alt for detaljerede regler medfører betydelige omkostninger til unødig administration og kan ødelægge mulighederne for at tilrettelægge effektive transporter, der er omkostningsbevidste og miljørigtige. Der skal derfor overlades mindst muligt nationalt fortolkningsrum i håndhævelsen af reglerne, da det erfaringsmæssigt indebærer en protektionistisk tilgang.

Transport- og logistikerhvervet er i sin natur internationalt og grænseoverskridende. Grundstenen i EU’s indre marked er den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdskraft, og derfor er udenlandske chauffører og vognmænd en del af virkeligheden på de danske landeveje. Aldersfordelingen blandt de danske chauffører er skæv med en betydelig overvægt af personer på 50-65 år. Det betyder, at de udfordringer, som branchen i forvejen har med at rekruttere den fornødne arbejdskraft, kun vil forværres i de kommende år.

Det er afgørende for transport- og logistikbranchen at sikre, at der kan rekrutteres de medarbejdere, der er behov for, om nødvendigt fra udlandet. SLD vil i samarbejde med øvrige dele af branchen og fagbevægelsen arbejde for at højne fokus på chaufførfaget i forbindelse med uddannelsesvalg og gøre det til at attraktivt alternativ til andre tilsvarende erhverv. SLD vil endvidere arbejde for, at adgangsvejen til speditøruddannelsen er så bred som mulig, så der ikke er grupper med en bestemt ungdomsuddannelse, der på forhånd afskæres fra at vælge speditøruddannelsen.