Behov for store og langsigtede investeringer i vejinfrastrukturen


Danmark trænger til store investeringer i sin vejinfrastruktur. Adskillige steder på det statslige motorvejsnet er der daglige trængselsproblemer, og analyser fra Transportministeriets ekspertgruppe ’Mobilitet for fremtiden’ viser, at trafikken sander til omkring de store byer om ganske få år, hvis der ikke gøres noget.

Det er snart 10 år siden, at der sidst blev lagt en langsigtet transportpolitisk plan for investeringer i infrastrukturen, og alt for mange anlægsbevillinger har været for små og for tilfældige. SLD vil derfor arbejde for, at der udarbejdes en ny samlet, langsigtet investeringsplan, der tilfører betydelige ressourcer til investeringer i udbygning af det danske vejnet. Investeringerne bør foretages der, hvor de giver størst samfundsmæssig nytte.

Hensigten med investeringerne er både at løse trængselsproblemer og at sikre et velfungerende vejnet, der binder Danmark bedre sammen. Derfor bør der satses på både at udbygge eksisterende belastede vejstrækninger som fx E45, anlægge nye vejstrækninger til aflastning for eksisterende, fx den såkaldte Hærvejsmotorvej, samt vejstrækninger, der binder centrale dele af Danmark bedre sammen som fx en Kattegatforbindelse.

Det bør endvidere indgå en langsigtet investeringsplan, at der afsættes betydelige midler til indførelse af intelligente transportsystemer (ITS), som kan forberede centrale dele af vejnettet på at understøtte transport med førerløse lastbiler. SLD vil endvidere arbejde for udvikling af intermodale transportløsninger og en optimal placering af logistikcentre.