Vedtægter


§ 1 Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er "Specialforeningen for Logistik og Distribution".

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune og er stiftet af en række virksomheder, som har kontraktlogistik og supply chain management - herunder tredje- og fjerdeparts logistik - samt distribution som hovedaktivitet.

Det er foreningens formål at

 • varetage og styrke de erhvervspolitiske og faglige interesser hos foreningens medlemmer på området for logistik- og distribution
 • virke for den faglige videreudvikling, specialisering og formidling af logistik og distribution
 • styrke det faglige og politiske netværk blandt medlemsvirksomhederne

Foreningens fokusområder vil være etik, miljø og kvalitet.

§ 2 Forholdet til organisationerne
Foreningen er ikke underlagt en organisation, men sekretariatsbetjeningen varetages af Dansk Erhverv efter nærmere aftale.

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages virksomheder, hvis hovedaktivitet er kontrakttransporter og logistik og supply chain management samt distribution med udgangspunkt i Danmark.

Ansøgning om medlemskab skal godkendes af specialforeningens bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at forelægge ansøgning om medlemskab for generalforsamlingen.

Videre kan andre virksomheder, med berettiget interesse i SLDs virksomhed, efter skriftlig ansøgning og bestyrelsens godkendelse optages som associerede medlemmer. Disse medlemmer betaler et nedsat kontingent, som fastsættes af bestyrelsen, har møde- og taleret på SLDs generalforsamling og medlemsmøder men ingen stemmeret og medlemsrettigheder i øvrigt.

§ 4 Kontingent
Der betales et årligt kontingent, der svarer til 0,0125% af medlemsvirksomhedens indberettede lønsum, idet der fastsættes såvel et minimumskontingent som et maksimumskontingent.

Kontingentet, som opkræves fra foreningens kontor, fastsættes herefter på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet forfalder med en fjerdedel ved hvert kvartals begyndelse og opkræves forud. Medlemsvirksomheder, der indtræder i årets løb opkræves ved deres indtræden i foreningen for perioden frem til næste ordinære forfald.

Betales kontingent ikke rettidigt, opkræves en strafrente på 1,5 % for hver påbegyndt måned derudover. Alle omkostninger, herunder inkassoomkostninger, påhviler restanterne.

Medlemsvirksomheder, der er i restance, har ikke stemmeret i foreningens forsamlinger.

§ 5 Udmeldelse, ophævelse og eksklusion
Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders varsel til en 1. juli.

Medlemmer, der fortsat er i restance med kontingent 6 måneder efter forfald, slettes efter et skriftligt varsel af foreningens medlemsliste.

Medlemmer, der gør sig skyldige i grove eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter, eller på anden måde direkte eller indirekte skader foreningen ved sin adfærd, kan efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning ekskluderes af foreningen.

§ 6 Generalforsamling
Medlemmerne indkaldes med min. 30 dages skriftligt varsel til ordinær generalforsamling, der afholdes inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af årsberetning
 • Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Valg af revisorer og suppleanter for 1 år
 • Fastsættelse af kontingent og indskud
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningens kontor skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Skriftlig indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling udsendes med min. 8 dages varsel til alle på medlemslisten, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 4 uger efter at 10 % af medlemsvirksomhederne skriftligt og begrundet har krævet dette.

§ 8 Dirigent
Til som dirigent at lede en generalforsamling i foreningen har bestyrelsen ret til at indkalde en jurist. I modsat fald vælger generalforsamlingen en dirigent.

§ 9 Afstemninger
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, med undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, hvortil kræves quorum og kvalificeret majoritet, som angivet i §§ 14-15.

Hvert betalende medlem har en (1) stemme for hver udbetalte 500.000 kr. i samlet lønsum.

Det enkelte medlems stemmeantal kan dog højst udgøre et antal, der modsvarer det foregående års erlagte eller beregnede kontingent, og højst svarende til 25 % af de betalende medlemmers samlede stemmeantal.

Beslutninger træffes ved håndsoprækning og simpelt flertal, dog kan dirigenten eller et tilstedeværende medlem forlange skriftlig afstemning.

Et medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem forsynet med skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog råde over mere end 2 fuldmagter.

§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og skal efter bedste evne søge at varetage medlemmernes interesse og i øvrigt røgte de erhverv, som vedtægterne pålægger den.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og nødvendige udvalg.

Ret til at opstille kandidater har bestyrelsen eller et medlem, og kandidaten skal være ansat og have en ledende post i en medlemsvirksomhed.

Kandidatforslag skal være fremsendt skriftligt til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Afgår et bestyrelsesmedlem i perioden mellem 2 ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem, der i så fald skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Ved afstemning om valg af bestyrelsesmedlemmer betragtes de kandidater, der har opnået flest stemmer, som valgt og i tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når min. 3 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. Bestyrelsen afholder møde efter behov og formanden vedtager i forbindelse med indkaldelse, hvorvidt møderne kan afholdes som telefonmøde, eller om der er behov for fysisk at mødes.

Foreningen tegnes af formand eller næstformand og et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11 Regnskabsåret
Regnskabsåret er kalenderåret, og revision af regnskabet foretages af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 12 Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Udtrædende medlemmer kan ikke gøre krav på foreningens formue.

Et medlems udmeldelse eller eksklusion fritager det ikke for det forholdsvise medansvar for alle økonomiske forpligtelser, som måtte påhvile foreningen på det tidspunkt, da medlemskabets ophør bliver effektivt.

Krav i så henseende må dog gøres gældende fra foreningens side over for vedkommende medlem inden i år efter medlemskabets ophør.

§ 13 Vedtægtsændringer
For at kunne beslutte ændring af vedtægten skal mindst 50 % af den stemmeberettigede lønsum være mødt på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringsforslag skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, og vedtagelse kræver 2/3 majoritet for forslaget.

Når en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal der snarest indvarsles til ny generalforsamling, som da uden hensyn til antallet af mødte eller repræsenterede medlemmer, hvad angår de for den tidligere ikke-beslutningsdygtige generalforsamling forelagte forslag, er fuldt beslutningsdygtig.

§ 14 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen skal vedtages af generalforsamlingen efter samme retningslinjer som i § 14 og samme generalforsamlingen skal vedtage forslag til afvikling af foreningens forpligtelser og formue.

§ 15 Vedtægtens ikrafttræden
Denne vedtægt med senere ændringer trådte i kraft den 31. oktober 2003 efter vedtagelsen på den stiftende generalforsamling samme dag.